Stadgar


SVISS intresseförening startade med ett första interimstyrelsemöte 17 november 1986, första årsmötet 11 januari 1987.

2001 blev SVISS SVERAK anslutna.

SVISS är en intresseförening där alla kattvänner är välkomna.

Vi arbetar för att öka intresset för raskatter och seriöst avelsarbete.

Vi arbetar för att utbilda och informera genom informationsmöten, kursverksamhet och utställningar.

Vi arbetar för gott kamratskap och sammanhållning mellan medlemmarna.

 

Stadgar för kattklubben SVISS

Kattklubben SVISS är medlem i Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och därigenom även

Federation Internationale Feline Fifé. Enskild medlem är därmed skyldig att följa FIFés och SVERAKs stadgar och regler.

§1 Föreningens namn skall vara SVISS samt ha sitt säte i Lund och styrelsen i Skåne.

KLUBBENS MÅLSÄTTNINGAR

§2 Främja, bevara och stimulera intresset för alla katter

§3 Samarbeta med likartade föreningar inom och utom landet

§4 Verka för en god katthållning samt för kattens ställning som sällskapsdjur

§5 Verka för seriöst avelsarbete

§6 Medlemskap kan beviljas alla kattvänner

ÅRSAVGIFT

§7 Medlemsavgift för nästkommande år beslutas av årsmötet.

 • Klubbsupporter har närvaro och yttranderätt, dock ej rösträtt på föreningens möten men betalar reducerad avgift, klubbsupporter kan inte registrera kull eller anmäla till utställning. Familjemedlem räknas som fullvärdig medlem
 • medlemsavgift som betalas efter den 1/11 gäller för nästkommande år
 • medlemsavgiften måste vara erlagd senast på årsmötet för rösträtt.
 • medlemsavgiften gäller per kalenderår.
 • medlem som avgått eller uteslutits ur klubben, äger ingen rätt att återfå erlagda avgifter.

STYRELSEN

§8 Styrelsen ska bestå av udda antal ledamöter dock minst fem valda av årsmötet för en tid av två år.

 • udda år väljs ordförande och minst en ledamot
 • jämna år väljs kassör och minst två ledamöter
 • ledamöter som väljs tillsätts direkt
 • konstituerande möte hålls efter årsmötet
 • styrelsen utser en person att handha hemsidan
 • styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre styrelseledamöter så påfordrar
 • vid lika röstetal har ordförande utslagsröst
 • möte ska protokollföras och justeras av mötesordförande och en ledamot
 • RÄKENSKAPER

§9 Klubbkassör och utställningskassör ansvarar för klubbens kassor och förfogar över samtliga konton

 • klubbordförande, klubbkassör och utställningskassör tecknar firma var för sig
 • räkenskapsåret sträcker sig från 1 januari -31 december
 • en revisor och en revisorssuppleant skall granska SVISS räkenskaper och förvaltning

MEDLEMSMÖTE

§10 Minst ett medlemsmöte skall hållas per år förutom årsmötet

 • kallelse till medlemsmötet skall ske senast 14 dagar före mötet
 • godkänner att SVISS skickar två delegater till SVERAKs årsmöte, kostnaden för delegaterna står SVISS för
 • delegerar till styrelsen att utse personerna som ska åka till SVERAKs årsmöte.

ÅRSMÖTE

§11 Årsmötet skall hållas före SVERAKS årsmöte. Styrelsen beslutar om tid och plats.

 • kallelsen skall ske skriftligen senast 14 dagar före utsatt mötesdatum
 • en majoritet av styrelsen bör närvara vid årsmötet
 • extra årsmöte kan påkallas om minst 10% av medlemmarna kräver detta.
 • årsmötet skall uppta följande punkter
 • a) mötet öppnande

  b) om mötet blivet stadgeenligt kallat

  c) fastställande av dagordning

  d) justering av röstlängd

  e) val av mötesordförande

  f) val av mötessekreterare

  g) val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet

  h) styrelsens verksamhetsberättelse

  i) ekonomisk redogörelse

  j) revisionsberättelse

  k) ansvarsfrihet

  l) fastställande av medlemsavgifterna för kommande år

  m) udda år val av ordförande och minst en ledamot jämna år val av kassör och minst två ledamöter

  n) val av revisor på två år samt revisorssuppleant på ett år

  o) val av valberedningen, tre ledamöter varav en är sammankallande på ett år

  p) motioner

  q) övriga frågor

  r) mötets avslutande

  STADGAR

  §12 Beslut av ändring och tillägg i stadgarna fattas vid två på varandra följande medlemsmöte varav minst det ena är ordinarie årsmöte

  HEDERSMEDLEM

  §13 Medlemmar, vilka särskilt främjat klubbens ändamål på ett eller annat sätt gjort sig förtjänt därav, kan upptas efter beslut av SVISS ordinarie årsmöte som hedersmedlem.

  UTESLUTANDE AV MEDLEM

  §14 Uteslutning ur föreningen kan ske av medlem som bryter mot föreningens stadgar, motarbetar dess syften eller som handlar på annat sätt som kan skada föreningen. Styrelsemöte beslutar om uteslutningen (kvalificerad majoritet) Styrelsen motiverar och meddelar beslutet skriftligt till medlemmen.

  Frågan får ej avgöras förrän medlemmen beretts tillfälle att yttra sej vilket ska ske muntligen eller skriftligen senast två veckor efter medlemmen delgivits ärendet

  KLUBBENS UPPLÖSANDE

  §15 Beslut om upplösning av klubben skall fattas vid två på varandra följande

  medlemsmöten varav minst det ena är ordinarie årsmöte. Förslag till upplösning av SVISS skall anges i kallelsen. Årsmötet och andra medlemsmötet skall besluta om klubbens tillgångar, handlingar och andra tillhörigheter

  ALLMÄNT

  §16 Utöver föreningens stadgar gäller FIFés och SVERAKs stadgar och regler.